Ads4Merchants

BERBELANJA SAMBIL MERAIH PENDAPATAN

Ejen-ejen Ads4bucks sedia ada menggunakan perkhidmatan seperti ‘SMS BLASTER’, BLOG PERIBADI,‘ONLINE MALL’ dan sebagainya untuk memasarkan produk & perkhidmatan ini kepada mereka. Pada waktu yang sama, ejen boleh memperkenalkan perkhidmatan ini kepada orang lain melalui Program Afiliat kami serta meraih pendapatan lumayan. Apabila proses ini dijalankan secara berterusan akan terbentuklah satu rangkaian di bawah seseorang ejen.

Melalui program Ads4Merchants, setiap ejen berpontensi meraih pendapatan secara berterusan apabila ejen-ejen di bawah rangkaiannya berbelanja di ‘Merchant’ yang berdaftar dengan kami. Antara ‘Mercant’ yang boleh dipilih adalah di kalangan kedai runcit, restoran,kedai dobi, kedai cuci kereta, kedai hardware, keperluan bayi, ‘online shopping dan lain-lain lagi.

Ads4merchants mampu meningkatkan jualan ‘Mercant’ apabila komuniti Ads4bucks berbelanja di kedai-kedai mereka melalui satu program yang sangat unit. Bagaimana?

Ejen-ejen Ads4bucks boleh memperkenalkan sesiapa sahaja yang mempunyai perniagaan untuk menjadi ‘Mercant’ kami dengan syarat mereka bersetuju memberikan rebat kepada Ads4bucks setiap kali ejen kami berbelanja di kedai mereka.

CONTOH:

1. Orchid Seafood bersetuju menjadi ‘Merchant’ dengan rebat 10%.

2.Jika ejen berbelanja 100 i-bucks (1 i-bucks = RM1.00) di Orchid Seafood akan memberi rebat  sebanyak 100 i-bucks x 10% = 10 i-bucks.

3. Dari 10 i-bucks yang diterima, syarikat akan memecahkannya kepada 3 bahagian:

a. 10% kepada ‘Introducer Merchant’ = 1 i-bucks

b. 70% kepada rangkain = 7 i-bucks dan

c. 20% kepada syarikat = 2 i-bucks.

*Pecahan Rangkaian (70%) akan dibahagikan sama rata kepada 10 ‘level’. Ini bermakna , setiap ‘level’ akan mendapat 7% daripada jumlah potongan harga . Dengan kata lain, setiap ‘level’ akan mendapat 0.70 i-bucks yang bersamaan dengan RM0.70.

- English Version -

Business Concept

Existing agents are using the services (business tools) provided by Ads4Bucks such as sms blaster, blog, online Mall etc. These tools are being used to promote individual products and services. At the same time the agents may also introduce the services to others via an affiliate program and earn network incentives income given by the company. When the activities are ongoing, the agent will have one’s own network under the agents account.

Through Ads4Merchants program, each single agent will have potential to earn residual income when the agents within his network spend at any of our appointed affiliate merchants. The Merchants can be grocery shops, restaurants, laundry shops, hair salons, car wash, hardware, baby’s items, online shopping, paying bills, other services etc.

At the same time Ads4Merchants may also help to increase the merchant’s business volume when the Ads4Bucks community spend at their respect outlets.

How does it work?

Ads4Bucks agents may introduce any business owner to be our affiliate merchants provided they are willing to contribute some rebate to Ads4Bucks for every spending done by our agents.

For Example:

1 The Merchant name is Orchid Seafood and agrees to a 10% rebate.
2 If an agent spends 100 i-bucks (1 unit i-buck = RM1.00) at Orchid Seafood, Orchid Seafood will rebate us 100 i-bucks x 10% = 10 i-bucks.
3 Out of 10 i-buck received, the company will divide it into 3 portions:
a. 10% to the merchant’s introducer = 1 i-buck.
b. 70%** to the network and = 7 i-bucks.
c.  20% to the company= 2 i-bucks.

**The 70% network portion will be spread to 10 levels equally which would mean that each level will be getting 7% of the rebate amount. In other words, each level will get 0.70 i-buck that is equivalent to RM0.70.

Your potential Income please refers to the table below. Assuming all Merchants agreed for 10% rebate and Mr Nizuan network structure is as below :

The above illustration shows a network of potential income for each agent.The number of people on each level is just the estimation and the entry of people is according to the current network entry.

All people under your network are actually spending at our listed affiliate Merchants.Each agent will have ones qualifying income table as below:

i) Spend from 0 to 49 i-bucks – earn up to 3 levels only.
ii) Spend from 50 to 99 i-bucks – earn up to 6 levels only.
iii) Spend from 100 to 199 i-bucks – earn up to 8 levels.
Spend 200 i-bucks and above – earn up to level 10. 

70% of the rebates earned from the Merchants will be contributed to the network and agents will be enjoying residual income just by encouraging their network to spend at our affiliate Merchants instead of others. The community would actually be just spending for daily basic necessities and not to buying other Ads4Bucks products. In other words, we are supporting other people’s products and the community can help to increase Merchant’s revenue thus maximising their profits. The community will feel encouraged spending at the Merchant’s outlet because they will be enjoying many benefits.

Anyone who has purchased Ads4Bucks’ services is entitled to these benefits. Other benefits enjoyed besides the affiliate referral program incentive is the Merchant Introducer’s Commission

All agents may introduce as many Merchants as they want, provided the merchants are approved by the company (please refer to Merchants agreement and Terms & Conditions).

Should you introduce a Merchant. You will be entitled for 10% out of any rebate that the company gets from the particular Merchant.

For example:

1) Sales volume spent by the community in a month – 30,000 i-bucks.
2) The Merchant agrees to pay 9% of the sales volume.
3) What you get? You will get 30,000 i-bucks x 9%x10% = 270 i-bucks.
4) The more Merchants you introduce, the more you earn.

Hak Cipta Terpelihara – LOT10 Group Ads4bucks 2010

Tidak dibenarkan mana-mana bahagian didalam blog ini digunakan oleh mana-mana pihak tanpa kebenaran pihak Admin, baik dalam bentuk menyalin, cetakan semula, elektronik, rakaman atau yang seperti dengannya.  Atau cara-cara lain, tanpa terlebih dahulu mendapat izin bertulis daripada Admin LOT10 Group Ads4bucks.

Comments are closed.